ရိုက္ေသာသူသာငိုရသည္

shared by MaMa on 21/02/17  -  maukkha.org  -  အေထြေထြ

ဘူေဖးစားတဲ့ နံနက္ခင္း

shared by knight on 20/02/17  -  myanmarlatestnews.com  -  အေထြေထြ

ဘယ္လိုထင္ေနတာလဲဗ်ာ

shared by ThiThi on 20/02/17  -  myanmarlatestnews.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 78  9   1011 ... NEXT