ရင္ဘတ္မိတ္ေဆြ

shared by theingiphyu on 08/06/17  -  kanaung.net  -  အေထြေထြ

ငါ ့ေခါင္းအံုး ျပန္ေပး

shared by theingiphyu on 08/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ဒူးရင္​းသီးနဲ႕သရဲ

shared by theingiphyu on 07/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

တခုခုေတာ့ လွဴၾကပါ

shared by ThiThi on 07/06/17  -  lwinpyin.com  -  အေထြေထြ

သင့္ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္း

shared by theingiphyu on 07/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 78  9   1011 ... NEXT