အေလာင္းေကာင္မွ ပီယေဆး

shared by snowde on 31/07/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

နည္းလမး္အသစ္

shared by snowde on 30/07/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ေပးကမ္းေစလိုေၾကာင္း

shared by theingiphyu on 30/07/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

လက္မွတ္ေပးတာ ဘယ္သူလဲ

shared by theingiphyu on 30/07/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 67  8   910 ... NEXT