ဆယ္​ျပား

shared by snowde on 16/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ဝဋ္​ဆိုတာလည္​တတ္​တယ္

shared by snowde on 16/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ရာဇဓာတုကလ်ာဆုိတာ

shared by snowde on 16/06/17  -  knowledgecity.website  -  အေထြေထြ

ျကြက္ပံုျပင္

shared by snowde on 15/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

မငိုပါနဲ႔ အေမ

shared by snowde on 15/06/17  -  momolay.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 23  4   56 ... NEXT