ေစတနာပါမွ ဒါနျဖစ္တယ္

shared by snowde on 02/08/17  -  phothutaw.com  -  အေထြေထြ

အေလာင္းေကာင္မွ ပီယေဆး

shared by snowde on 31/07/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 89  10   1112 ... NEXT