ဘယ္သူက "လူအ"လဲ

shared by snowde on 01/09/17  -  web.facebook.com  -  အေထြေထြ

ဒီေန ့အျဖစ္

shared by theingiphyu on 01/09/17  -  web.facebook.com  -  အေထြေထြ

MPU ကတ္ Error ျဖစ္ခဲ့ရင္

shared by ThiThi on 30/08/17  -  myanmarload.com  -  အေထြေထြ

PREVIOUS 89  10   1112 ... NEXT