သူေတာင္းစား စာေရးဆ၇ာ

shared by theingiphyu on 24/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ဘယ္သူ အပ်ိဳစစ္ပါသလဲ

shared by theingiphyu on 23/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

ဆည္မႏိုင္တဲ့ စုန္ေရ

shared by snowde on 23/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ

shared by snowde on 22/06/17  -  facebook.com  -  အေထြေထြ

  1   23 ... NEXT