ဆရာဝန္႔လက္ေရး ၂ -

shared by ThiThi on 06/09/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

“စြပ္စြပ္စြဲစြဲ -

shared by ThiThi on 26/08/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

“ဖယ္ေပးပါ -

shared by ThiThi on 24/08/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

အသက္….

shared by ThiThi on 12/08/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

- “ခြဲတမ္း -

shared by Princess on 09/08/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

ေပ်ာ္စရာည

shared by knight on 29/07/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

သူ့ကိုမုန္းလို့

shared by ThiThi on 23/07/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ေဖ်ာ္ေျဖေရး

PREVIOUS 89  10   1112 ... NEXT