အြန္လိုင္းက်ဴရွင္

shared by ThiThi on 26/04/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

အမႈိက္မရွိတဲ့ရြာ

shared by ThiThi on 22/03/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

ေတာ္ေသာေဖေဖ၏ သမီးတစ္ေယာက္

shared by ThiThi on 21/02/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ဘြဲ႔ရပညာတတ္ဆိုတာ……

shared by ThiThi on 16/02/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 78  9   1011 ... NEXT