လွပေသာအဂၤလိပ္စကားလုံးမ်ား

shared by ThiThi on 04/12/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ကေလးရွိသူမ်ားသို ့

shared by knight on 17/11/15  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ခဲဖ်က္

shared by ThiThi on 20/10/15  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

PREVIOUS 78  9   1011 ... NEXT