ဘုရင္ႏိုင္အလိုရွိသည္

shared by ThiThi on 19/08/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

လူမုိက္လကၡဏာ

shared by knight on 19/08/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

မိဘႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရး

shared by ThiThi on 01/08/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ငါး နဲ႔ ျပဒါး

shared by knight on 10/07/16  -  burma.irrawaddy.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 67  8   910 ... NEXT