လူငယ္ေတြ သိသင့္ေသာ ၁၃ ခ်က္

shared by knight on 29/06/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

အြန္လိုင္းက်ဴရွင္

shared by ThiThi on 26/04/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

အမႈိက္မရွိတဲ့ရြာ

shared by ThiThi on 22/03/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

PREVIOUS 56  7   89 ... NEXT