ပိုက္ဆံရွိသလား

shared by knight on 30/01/17  -  kanaung.net  -  ပညာေရး

ေမတၱာေလာဘ က်႐ႈံးရေသာအခါ

shared by ThiThi on 08/01/17  -  thevoicemyanmar.com  -  ပညာေရး

PREVIOUS 45  6   78 ... NEXT