အမႈိက္မရွိတဲ့ရြာ

shared by ThiThi on 23/03/17  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

ခ်မ္းသာဖို ့ဆိုရင္

shared by knight on 20/03/17  -  https  -  ပညာေရး

ေစတနာလား…ဆႏၵလား

shared by knight on 17/03/17  -  kanaung.net  -  ပညာေရး

PREVIOUS 23  4   56 ... NEXT