မိဘတို႔ သတိထားစရာ

shared by knight on 09/09/16  -  myanmarlatestnews.com  -  ပညာေရး

ဘုရင္ႏိုင္အလိုရွိသည္

shared by ThiThi on 19/08/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

လူမုိက္လကၡဏာ

shared by knight on 19/08/16  -  maukkha.org  -  ပညာေရး

PREVIOUS 12  3   45 ... NEXT